Zasady przyjmowania do TSP

1. O przyjęciu do Teatru Słowa Proscenium decyduje Kapituła, w skład której wchodzą Iwona Mirońska Gargas i dwie aktywne na polu recytacji osoby mające najdłuższy staż w TSP.

2. Członkiem TSP zostaje kandydat spełniający następujące warunki.
- ukończony 15. rok życia.
- co najmniej roczny staż kandydacki.
- udział w warsztatach organizowanych przez Studio Teatr, w tym obowiązkowo w warsztatach w Barlinku.
- zdobycie I nagrody bądź tytułu Laureata na konkursie o zasięgu wojewódzkim lub jednej z nagród czy wyróżnienia w konkursie o zasięgu ogólnopolskim albo udział w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
- zaangażowanie w działania TSP (np. pomoc przy organizowaniu konkursów recytatorskich, warsztatów i spotkań rocznicowych).
- zdyscyplinowanie podczas prób do konkursów i spektakli oraz zbudowanie więzi emocjonalnej z aktywnie działającymi Proscenitami.

3. W wyjątkowych, uzasadnionych, wypadkach Kapituła TSP może odstąpić od pewnych warunków.

4. Kandydatem do TSP może być osoba, która ma co najmniej roczny staż w zajęciach i udział w minimum trzech konkursach recytatorskich o zasięgu wojewódzkim potwierdzonych wyróżnieniem chociaż na jednym z nich.

5. Kandydowanie do zespołu nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania statusu członka TSP.

6. Członkostwo TSP otrzymuje się po rytuale przyjęcia do zespołu.