Konkurs poetycki

III OGÓLNOPOLSKI  KONKURS POETYCKI  im. Józefa BURSEWICZA
„O Złotą Metaforę” i „Metaforę Niepodległą”  SZCZECIN 2018
Konkurs ogłoszono z okazji

III SZCZECIŃSKIEJ  WIOSNY POEZJI

REGULAMIN

Nagroda:
I miejsce –  statuetka ZŁOTA METAFORA
I miejsce – statuetka METAFORA NIEPODLEGŁA


Organizatorem konkursu jest:

 1. ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE

Konkurs jest adresowany do twórców zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy ukończyli 16 lat.

 1. Konkurs:- „O Złotą Metaforę” ma charakter otwarty, bez wymagań tematycznych.

                            „O Metaforę Niepodległą” dotyczy tematyki 100-lecia odzyskania   

                              niepodległości przez Polskę.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach, każdy wiersz nie może przekraczać 23 wersów, każdy autor może jednocześnie przesłać swoje wiersze na dwa ww. tematy.

 

 1. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem /słowne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z: imieniem i nazwiskiem autora pracy, datą urodzenia, adresem zamieszkania, e-mailem, telefonem kontaktowym.

 

 1. Autorzy muszą złożyć oświadczenie zgody na publikację (ZAŁĄCZNIK nr 1).

 

 1. Prace bez oświadczeń nie będą brały udziału w konkursie.

 

 1. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być, do czasu ogłoszenia wyników, publikowane w całości lub we fragmentach oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

 

 1. Termin przesyłania prac na konkurs upływa w dniu 30.04.2018 r.

 

 1. Prace należy przesłać listownie na adres:

 

 

 

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W SZCZECINIE

 1. WOJSKA POLSKIEGO 90

70-482 Szczecin

z dopiskiem: Konkurs -  im. Józefa BURSEWICZA „O Złotą Metaforę”

                                                                                 i „Metaforę Niepodległą”.

     

 

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 24 czerwca 2018 roku w Szczecinie, w czasie Koncertu Poetyckiego, o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.

 

 1. Poprzez udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 

 1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby Konkursu.

 

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.

 

http://zlpszczecin.pl

 

 1. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr
  tel. 261 45 53 78

 

 

 

                                                                                               Prezes

                                                                             ZLP Oddział w Szczecinie