II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem, młodzi przyjaciele!…” #1

Dyrektor XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz  Organizator zapraszają do udziału w

II Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim  Poezji Polskiego Romantyzmu

„Razem, młodzi przyjaciele!...”

Do udziału zapraszamy uczniów III klas gimnazjalnych, uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 10.00

w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1

Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiego

Romantyzmu - „Razem, młodzi przyjaciele!...”

 

 1. Nazwa konkursu:

Konkurs Recytatorski Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem, młodzi przyjaciele!...”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 1. Mottem konkursu jest fragment „Ody do młodości” Adama Mickiewicza.

„Młodości! Tobie nektar żywota.

Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:

Serca niebieskie poi wesele,

Kiedy się razem nić powiąże złota

Razem, młodzi przyjaciele!...”

 1. Organizator konkursu:

XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1

 1. Termin konkursu:

22 marca 2019 r. godz. 10.00

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

-  uczniów klas III gimnazjalnych i uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej,

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Każda ze szkół może być reprezentowana maksymalnie przez dwóch uczniów.
 2. Uczestnik prezentuje jeden utwór. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
 3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do pamięciowego opanowania tekstu.
 4. Cele konkursu:

- podnoszenie poziomu kultury słowa i jakości mowy ojczystej,

- popularyzacja poezji polskich romantyków,

- inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- promowanie uzdolnionej młodzieży,

- artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

 1. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych recytatora

- interpretacja utworu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

11.. Zgłoszenia do konkursu należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora lub

wysłać drogą mailową na adres lilig61@wp.pl  do 19.03.2019 r.

 1. Nagrody:

Jury powołane przez Organizatora wyłoni spośród uczestników konkursu laureatów

I , II i III miejsca , którzy otrzymają  nagrodę Dyrektora Szkoły.

Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone dyplomy-podziękowania.

 1. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
 2.  Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zamieszczenia zdjęć uczestników na stronie internetowej XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (Dz.U 2002 r. Nr 101, poz.926)

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

Lilianna Grzegorczyk (509142383)