Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Klubu „Zapalonej Świecy” #1

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ KLUBU „ZAPALONEJ ŚWIECY”
Opole, 13-15 grudnia 2019 r. 

R E G U L A M I N

I

Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. 

 

II

Na Turniej składają się prezentacje zaproszonych wykonawców recytatorów, warsztaty i imprezy towarzyszące.

III

Celem Turnieju jest:
a) doskonalenie sztuki recytatorskiej,
b) doskonalenie kultury żywego słowa,
c) prezentowanie wartościowych, różnorodnych i nowatorskich form wypowiedzi artystycznych. 

IV

Turniej jest imprezą o charakterze warsztatów, które prowadzić będą powołani przez organizatorów Mistrzowie. Jednocześnie jest to impreza otwarta dla publiczności.

V

Zadaniem zaproszonych przez organizatorów Mistrzów, jest twórcza praca z wybranymi wykonawcami, z poszanowaniem ich dotychczasowych umiejętności warsztatowych i repertuarowych.

VI
Zasady uczestnictwa

1. Organizatorzy zaproszą laureatów Finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz innych imprez recytatorskich o charakterze ogólnopolskim.
2. Recytatorzy, wyrażając chęć udziału w Turnieju, jednocześnie wyrażają zgodę na warsztatową pracę z Mistrzem.
3. Mistrz deklaruje pracę z wybranymi przez siebie recytatorami.
4. Województwo opolskie ma prawo zgłoszenia od 5 do 7 recytatorów, laureatów eliminacji wojewódzkich do Turnieju Sztuki Recytatorskiej Klubu „Zapalonej Świecy”.

 

VII
Zasady prezentacji tekstów

1. Recytator prezentuje dwa dowolnie wybrane teksty publikowane w periodykach i wydawnictwach literackich, dwukrotnie w dwóch osobnych koncertach.
2. Recytator nie może prezentować tekstów, które wykonywał na innych imprezach o charakterze ogólnopolskim.

 

VIII

Laureaci Turnieju wyłonieni w drodze plebiscytu publiczności otrzymają symboliczne upominki.

IX

1. Turniej odbędzie się w dniach 13-15 grudnia 2019 r.
2. Sekretariat Turnieju:

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
tel./fax: 77 454 27 14
e-mail: krzysztof.zylinski@mdk.opole.pl 

 

X

1. Koszty noclegów i wyżywienia recytatorów pokrywają organizatorzy Turnieju.
2. Koszty akredytacji instruktorów w wysokości 100 zł oraz koszty podróży recytatorów pokrywają instytucje delegujące.
3. Konto Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu: 82 1160 2202 0000 0002 1626 3447.

 

XI
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczestnika Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu z siedzibą 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1, tel. 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK Opole możliwy jest pod numerem tel. 77 454 27 14 lub adresem e-mail: mdk@mdk.opole.pl.
  3. Dane osobowe uczestnika Turnieju będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z organizowaniem i udziałem w przedmiotowym turnieju.
  4. Dane osobowe uczestnika Turnieju przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia turnieju przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązujący w MDK Opole.
  5. Uczestnik Turnieju ma prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie informując o tym Administratora danych, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
  7. Podanie danych osobowych uczestnika Turnieju jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Turnieju. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w Turnieju.

 

XII

Komisarzem Turnieju jest Krzysztof Żyliński, tel. 510 048 362, e-mail: krzysztof.zylinski@ mdk.opole.pl.